Govor

Dobro, hvala uvaženom zastupniku. Time smo iscrpili pitanja. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste, naravno, dnevni red, što se tiče izmjena dnevnog reda želim napomenuti sljedeće, s dnevnog reda skinute su: Tačka 22. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podnosim inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH.“ Skinuta je i tačka 24. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH upućujemo zastupničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH.“ Jer Zajednička komisija za administrativne poslove nije dostavila mišljenje. I skinuta je s dnevnog reda tačka 25. Zastupnička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podnosim inicijativu kojom se traži izmjena Odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se zastupnicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plaća za svaki mjesec u kojem se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim zastupnicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju, takođe ovom inicijativom potičem i Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala.“ Tačka je skinuta s dnevnog reda na zahtjev Komisije za financije i budžet. Ostale tačke su na predloženom dnevnom redu koji imate. Sada otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Prije toga se javio uvaženi zastupnik Arnaut, povreda Poslovnika. Izvolite.