Govor

Ok. Dakle, spominjali ste terorizam – da li pod terorizmom sa stanovišta Tužilaštva BiH se podrazumijevaju aktivnosti islamista ili i aktivnosti fašističkih, ustaških i četničkih formacija? I na koncu bilo je gafova, moramo priznati, bilo je gafova zbog kojih se u demokratskom svijetu podnose ostavke, bez obzira je si li kriv ili nisi kriv, to je jednostavno tako. Još bi na koncu dodao, da sjedimo u predstavničkom tijelu, što opet govori o nama, gdje ja danas saznajem da se ja ne mogu izjasniti ko sam i šta sam, vidim da je neko zaključio da sam ja Bošnjak, pa je kraj mog imena u svakoj jel' službenoj dokumentaciji napiše Bošnjak – na osnovu čega, da li na osnovu diskusija, da li na, ne znam nije mi jasno? I danas kad sam se obratio da ja nisam Bošnjak da želim da se izjasnim kao čovjek, kaže – to ne može, a to je moje ustavno pravo. Dakle, ja pozivam na razum, pozivam na saradnju i pozivam na sankcionisanje onih koji su .../govornik se upozorava na vrijeme/... upleteni u razne kriminalne radnje i naravno autonomiju moramo shvatiti i princip podjele vlasti. Princip podjele vlasti tamo gdje je najrigidnije proveden u predsjedničkim sistemima, ne znači da svaka grana vlasti .../govornik se upozorava na vrijeme/...nego znači sistem međusobnih uticaja, balansa, ravnoteža itd. Autonomija bez odgovornosti, to nije autonomija to je onda zlupotreba autonomije i nema nigdje autonomije bez odgovornosti, vjerujte. Tako se ona .../govornik se upozorava na vrijeme/... jednim dijelom shvatala i na univerzitetima, pa se onda vidjelo da to tako ne može, da mora biti odgovornost, normativna, institucionalna odgovornost. Jer nažalost naša svijest nije na tom nivou da bi imali u dovoljnoj mjeri .../govornik se upozorava na vrijeme/... ličnu i moralnu, da bi bez ove institucionalne mogli osigurati funkcionisanje sistema. Hvala lijepo.