Govor

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju u prošlom sazivu Doma. Zajednička komisija za ljudska prava dostavila je Izvještaj. Komisija je usvojila Prijedlog zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Izvolite. Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj pet, Ad. 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17.09.2018. godine (drugo čitanje)