Govor

Hvala. Nemamo više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj četri, Ad. 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30.10.2017. (drugo čitanje)