Govor

Hvala. Pa mislim da smo se svi složili da je stanje u pravosuđu zaista izuzetno loše i da o ovome govorimo skoro na svakoj sjednici Parlamenta i kada isključimo diskusije koje su imale neku ličnu dimenziju, ja mislim da svaku rečenicu i svaku diskusiju svakog parlamentarca treba uvažiti i shvatiti kao dobru namjeru. Potpuno razumijem predlagača ovog Zakona, gospodina Mektića koji jasno kaže – pa ljudi vrijeme prolazi. Ništa se ne dešava, a godina za godinom ide, a pravosuđe sve lošije, građani sve više nezadovoljni, sve manje je povjerenja u institucije generalno, sve manje je pravde i istine u ovoj zemlji. Ja ovo shvatam kao dobru namjeru i poruku da podstaknem neku vrstu konačnog dogovora da se stanje mijenja. I ovaj rok koji je zakonom definisano kada treba da prestane mandat članovima VSTS-a je možda dobar rok da se u tom periodu zaista nešto uradi, da se donese nekoliko važnih zakonskih rješenja i da se pokuša izlaziti iz ovog sivila kada je u pitanju pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Mnogo je puta bilo prilike da nešto uradimo. Kada govorimo o strukturalnom dijalogu prošlo je osam godina, ništa nije urađeno, vrijeme curi, nikakvih efekata nema. Šta ćemo da radimo, da čekamo dalje? Pa mi smo donijeli zaključke ovog Parlamenta dovoljnom većinom glasova, onako kako Parlament radi koji nisu provedeni. Ovaj Parlament je tražio ostavke VSTS-a prije osam mjeseci i da se u proceduri propisanoj zakonom VSTS-a BiH izabere novi sastav i ništa nije urađeno. Sasvim je logično da poslanik ili grupa poslanika ili poslanički klubovi, evo u ovom slučaju gospodin Mektić, predloži da se razrješe dužnosti jer nisu postupili, nije postupano po zaključima upravo ovog visokog Doma. Pa smo tada usvojili zaključak da su uputi u Parlamentarnu skupštinu BiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH i to po hitnoj proceduri, ništa nije urađeno. Pa smo donijeli odluku da se formira istražna komisija privremenog karaktera sa ciljem da se istraži stanje pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, sa posebnim ostvrtom na sposobnost VSTV-a da učestvuje u procesu neophodnom na putu Bosne i Hercegovine na članstvu u Evropskoj uniji, ništa nije urađeno, ništa, kada da se to negdje na Marsu dešava. Pa smo zadužili Savjet ministara da predloži Zakon o VSTV-u i Zakon o Visokom tužilačkom vijeću, to jest savjetu kojim bi VSTV bio razdvojen na dva savjeta, ovo o čemu Vi govorite gospodine Mektiću. Zadužili Savjet ministara, vjerovatno Ministarstvo pravde koje je to trebalo uraditi prije osam mjeseci, pa smo onda tada usvojili zaključak da najmanje polovinu članova ova dva vijeće biraju njihove kolege, a ostatak zakonodavna vlast pri čemu će se voditi računa o ustavnim principima, ravnopravnosti entiteta i naroda i sve ono što smo govorili. Pa smo usvojili zaključak da se izbor sudija i tužilaca treba učiniti javnim uključujući javno objavljivanje njihovih profesionalnih biografija i imovinskih kartona, pa smo usvojili zaključak da se zadužuje Savjet ministara da dostavi izmjene i dopune Zakona o Tužilaštvu BiH kojim će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva BiH dvotrećinskom većinom bira Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća. Sve smo mi to ovdje usvojili, mi smo, znam dobro da smo mi taj zaključak predložili kao poslanički klub. Da ne govorim dalje šta je ovaj Parlament uradio po ovom pitanju, a mi se nalazimo na isteku februara mjeseca i može svako od nas ovdje da traži manu u svakoj incijativi, u svakom zakonu, ali opet govorim, mislim da je dobro što smo, ako ništa drugo, omogućili da kroz hitnu proceduru čujemo stavove političkih stavova i stavove parlamentaraca. Iskreno se nadam da ovako zakonsko rješenje neće biti zaustavljano, neće biti onemogućavano, nego će biti prilika da se stvari u ovoj zemlji konačno uozbilje i da sva ova zakonska rješenja koja su neophodna, koja su potvrđena zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta BiH budu upućena u redovnu proceduru od strane Savjeta ministara BiH, što bi bilo najlogičnije. Ako ne, onda je sasvim opravdano i da poslanici preduzimaju aktivnosti, da nije samo da sjede u poslaničkim klupama, već da reaguju ako nema adekvatne incijative od strane izvršnih vlasti koje se preuzele odgovornost za vođenje ove zemlje u ovom mandatnom periodu. I zaista smatram da je svaka rečenica i diskusija kada isključimo ove lične stvari bila korisna, može pomoći, i ta pitanja koja se postavljaju vječito, šta bi bilo kad bi bilo, šta će biti kada bude, a stanje ostaje isto. Zato smatram da je i prijedlog gospodina Mektića jednostavno podsjeticaj da se nešto konkretno, korektno, konačno uradi u ovoj zemlji po pitanju pravosudnog sistema, stanja koje je očajno, koje je zaista, hajde da kažem, crvena linija o kojoj smo puno, puno govorili po pitanju pravosuđa i da ovih nekoliko mjeseci ako ovaj Zakon prođe iskoristimo da konačno riješimo set zakona koji će pomoći da pravosudni sistem dignemo na jedan potpuno profesionalan, odgovoran nivo koji je potreban svima nama.