Govor

Zastupnik Osmanović, ispravka krivog navoda.