Govor

Hvala lijepo predsjedavajući. Da bi pravosudni sistem u jednoj državi bio nezavisan i nepristrasan i organ koji bira taj pravosudni sistem trebe da bude nezavisan i nepristrasan i to stoji u našem Zakonu o VSTV-u, ali pod nezavisnošću i nepristrasnošću se podrazumijeva i utisak koji taj sistem ostavlja u javnosti. Da li u javnosti taj sistem stvarno ostavlja utisak da je nazavisan i nepristrasan? U ovom slučaju mislim da VSTV takav, takvu percepciju nema u javnosti i zbog toga je potrebno smjeniti ovaj sastav VSTV-a i u narednom periodu, ovo jeste zakon temporalnog karaktera i on važi samo dok se ne smjeni sastav ovog VSTV-a i dok se ne imenuju novi članovi Vijeća. U tom periodu imamo dovoljno prostora da postupimo po preporukama iz Pribeovog izvještaja o ovome što je govorila kolegica Bursać-Novaković, znači da donesemo i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u i da eventualno predvidimo drugačiji način izbora članova VSTV-a. Hvala.