Govor

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, ja sam uputio ovu poslaničku inicijativu kao Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini u sadašnjem sazivu i to sam predložio da se ovaj Zakon ide i usvoji u hitnoj proceduri. Razloga za to je jako puno, mi znamo, svima je nama poznato i cjelokupnoj javnosti Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i svim međunarodnim organizacijama koje se bave praćenjem i pomoći nama u ovoj reformi pravosudnog sistema i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini, da je to treći stub vlasti koji ne obezbjeđuje nikakvu pravnu sigurnost u ovoj državi i koji je kočničar mnogih reformi u Bosni i Hercegovini. Bez pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini vi ne možete imati, niti razvijati ekonomiju, ne možete bez pravne sigurnosti očekivati i strane investitore. Ali sad da se ne bavim sa svim tim, da ne uzimam vaše vrijeme, između ostalog vama je svima poznato da mi nismo usvojili ili primili k znanju Izvještaj o radu VSTV-a niti za 2017. niti za 2018. godinu. Koliko je meni poznato, dakle, i u ranijim sazivima ili u ranijem sazivu, ja nisam tad bio poslanik ovdje u ovom Parlamentu, ali bio sam na određen način prisutan, da se dešavala ista takva situacija sa izvještajima o radu VSTV-a. Brojne afere i nezakonitosti, opšte poznate su javnosti, ovdje u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju ono što treba da reguliše VSTV kao najodgovornija institucija u trećem stubu vlasti, tj. pravosudnom sistemu, pa se sjećamo afera „podkivanje“, pa brzog pranja čitavog tog slučaja itd. iako je čitavoj javnosti bilo poznato da predsjednik VSTV-a u tom momentu neprimjereno sjedi sa strankama, dogovara i obećava da će riješiti slučajeve i probleme i da, opet kažem, ne, sed ne nabrajam sve te afere i sve te i sve to što se dešava u pravosudnom sistemu, a da to nanosi ogromnu štetu Bosni i Hercegovini. I opet, još jednom ponavljam, da javnost i građani Bosne i Hercegovine, opšta je percepcija, nema nikakvog povjerenja u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, u pravnu državu, u vladavinu zakona, a ključni, ključna, odgovorna institucija u svemu je tome VSTV. Ako se sjetimo samo određenog broja izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji vidjeće da smo u okviru vladavine prava dobivali negativne izvještaje i da ja, da nisu kako vrijeme prolazi uopšte konstatovani u tim izvještajima bilo kakav napredak u vladavini zakona i u pravosudnom sistemu, čak naprotiv govori se o ozbiljnoj korupciji, kriminalu, spregi politike i pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini što je i očito. Ja mislim da mi nemamo vremena više za čekanje, mi vidimo da se tu, da tu nema nikakvih pokušaja, dakle, da se ovo stanje promijeni, da se ovdje bilo šta poboljša, već vidimo da stalno idemo iz afere u aferu. Evo neki dan je objavljen jedan novinarski istraživački tekst u kome se pominje argumentovano, argumentovano pominje iznošenje niza dokaza da je u jednoj akciji koju je vodilo Tužilaštvo na prostoru tamo negdje Orašja pronađeno negdje oko 53 tone duhana. Tužilaštvo BiH je vodilo tu istragu i sad se ispostavilo da je taj duhan nije oduzet, iako nije imao valjanu prateću dokumentaciju, i da je taj duhan nestao i da je država Bosna i Hercegovina samo u tom slučaju oštećena za 6 miliona maraka. I na kraju, da ne uzimam vaše vrijeme, ja misim da je VSTV i dobar dio pravosudnog sistema, čast poštenim ljudima tamo, međutim imam osjećaj da sve je manje i manje takvih ostaje, da je sve više i veše korumpiranih, kriminalizovanih nosioca pravosudnih funkcija, je i ponašanje predsjednika VSTV-a, dakle koje je nedvosmisleno potvrdio da je on pod direktnim političkim uticajem jel' je prihvatio kroz ovu, aj da kažem tako, kontraverznu odluku Ustavnog suda, famoznu odluku Ustavnog suda, poslednju ovu, prihvatio zaključke Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Da ne ulazimo dalje u institucije i organe ko je šta radio i kako se ponašao u tome, nego prihvatio zaključke Izvršnog komiteta jedne političke partije, što govori da on je pod direktnim uticajem političkim i mislim da je to prevršilo svaku mjeru i da je neophodno što prije izvršiti značajnu reformu VSTV-a prije svega i cjelokupnog pravosudnog sistema. Moja je inicijativa da počnemo sa ovom izmjenom i dopunom Zakona i evo ako samo dozvolite, evo samo ću pročitati dva člana na brzinu i završavam. Član 2. kaže – mandat Vijeća u sadašnjem personalnom sastavu prestaje sa danom 15.06.2020. godine. Član 3. – najkasnije do 08.06.2020. godine pravosudni organi i advokatske komore, institucije Bosne i Hercegovine, koje biraju članove u Vijeće, saglasno članu 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću dužni su provesti postupak izbora novih članova Vijeća. Dakle, mi trebamo do 08.06.2020. godine da dobijemo nove članove, da se nakon toga konstituiše Visoki sudski i tužilački savjet i da onda pokušamo da idemo u sasvim drugom smjeru i pravcu u odnosu na ovaj. Neću govoriti još šta treba sve učiniti, da ne uzimam vrijeme, ali ću samo reći da ću i u toku ovog vremena uputiti još jedan, još jednu, zakonski prijedlog kao inicijativu poslaničku u smislu da se konačno definitivno uredi stanje u pravosudnom sistemu, a kao što smo vidjeli to niko nema ozbiljnu namjeru da se pravosudni, da se VSTV otuđio totalno od, ovaj, kao da kažem jedno, jedan organ ili jedna institucija koja je izvan bilo kakve kontrole u ovoj državi, ali što bi rekao naš narod, o tom potom. Hvala.