Govor

Hvala. Nemamo više prijavljenih za komentare na dobivene odgovore. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj tri, Ad. 3. Zahtjev zastupnika Dragana Mektića za razmatranje Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-472/20 od 18.02.2020. godine