Govor

Hvala. Nema više prijavljenih za raspravu o dnevnom redu. Imamo, dakle, jedan prijedlog izmjene i dopune dnevnoga reda koji je upravo obrazložio uvaženi zastupnik Damir Arnaut. Mi ćemo se izjasniti o ovom prijedlogu izmjene i dopune dnevnog reda, a onda idemo na dnevni red današnje sjednice. Dakle, dajem na izjašnjenje, na izjašnjavanje prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda sa novom tačkom dnevnog reda koja se zove – Utvrđivanje okolnosti vezanih za komunikaciju upućenu generalnom sekretaru Vijeća Evrope ispred Parlamentarne skupštine BiH. Obrazloženje ste čuli od zastupnika Damira Arnauta. Molim da glasamo. Od ukupno prisutnih 41 – za 13, protiv 16, suzdržanih 12. Dakle, ne postoji opća većina i nije prihvaćen prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda. Konstatiram da 5. sjednica Doma ima sljedeći dnevni red, e sada će ovo sve trebati pročitati, pa molim za malo strpljenja, je li. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Zahtjev zastupnika Dragana Mektića za razmatranje Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-472/20 od 18.02.2020.; 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30.10.2017. (drugo čitanje); 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17.09.2018. godine (drugo čitanje); 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27.02.2019. godine (drugo čitanje); 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27.05.2019. godine (drugo čitanje); 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1- 1694/19 od 25.09.2019. godine (drugo čitanje); 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02- 1-1613/18 od 13.09.2018. godine (prvo čitanje); 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1- 1626/18 od 26.02.2019. godine (prvo čitanje); 11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1- 840/19 od 18.04.2019. godine, skraćeni postupak, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet; 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30.08.2019. godine , s Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu zastupnika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-196/20 od 05.02.2020. godine; 14. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, broj: 01,02-02-1-377/18 od 03.02.2020. godine; 15. Izjašnjavanje Predstavničkog doma o utvrđivanju novoga roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama (predlagač: zastupnica Aida Baručija), broj 01-02-1-222/19 od 26.02.2019.; 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-2615/18 od 03.12.2018. godine; 17. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-2141/19 od 12.12.2019. godine; 18. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedija BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-29-1451/18 od 14.06.2018. godine; 19. Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-18-678/19 od 27.03.2019. godine; 20. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27.06.2019. godine; 21. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19.02.2019. godine; 22. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31.01.2020. godine; 23. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02- 50-18-548/19 od 11.03.2019. godine; 24. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-50- 18-293/20 od 03.02.2020. godine; 25. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13- 26-55-9/19 od 21. 01. 2019. godine; 26. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 05/2-50-12-237/19 od 29.01.2019. godine; 27. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu, broj: 05/3-37-4-227/19 od 28.01.2019. godine; 28. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-747/19 od 04.04.2019. godine; 29. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50- 19-1645/18 od 18.07.2018. godine; 30. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,02- 50-18-1273/19 od 11.07.2019. godine; 31. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1623/19 od 12.09.2019. godine; 32. Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 25.09.2018. godine; 33. Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 02.07.2019. godine; 34. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim zastupničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava”, broj: 01-50-1-1490/19 od 19.08.2019. godine; 35. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica”, broj: 01-50-1- 1519/19 od 23. 08. 2019. godine; 36. Razmatranje zastupničke inicijative Mirjane Marinković Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15i 78/19), upućujem zastupničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, donese odluku o provjeri diploma svih zaposlenih u državnim institucijama u smislu kontrole validnosti diploma u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja.”, broj: 01-50-1-225/20 od 24.01.2020. godine; 37. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 05.02.2020. godine; 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26.04.2019. godine; 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC), broj: 01,02-21-1-345/20 od 06.02.2020. godine; 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) dana 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu, sa naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme /Bolnice RS – A (Fi 31.243 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-362/20 od 07.02.2020. godine; 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija i Grada Gradiške (agencija za sprovođenje projekta), koju zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) u iznosu od 10.266.845,46 evra – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza 1, broj: 01,02-21-1-363/20 od 07.02.2020. godine; 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu, zaključen u Sarajevu, 9. decembra 2019, razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-365/20 od 07.02.2020. godine; 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeće Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), potpisan 30. 09. 2019. u Parizu, broj: 01,02-21-1-366/20 od 07.02.2020. godine; 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) dana 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjaluci /Bolnice RS – B (Fi 31.526 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-375/20 od 10.02.2020. godine; 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija, i Grada Gradiške (agencija za izvođenje projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 3.800.000,00 evra – Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Gradiški, broj: 01,02-21-1-376/20 od 10.02.2020. godine; 46. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 03.05.2018. godine; 47. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 05.11.2018. godine; 48. Razmatranje materijala sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12- 71/19 od 26.11.2019. godine. Prelazimo na prvu tačku, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH