Govor

Hvala zastupniče. Za riječ se javio dopredsjedavajući, kolega Radmanović. Izvolite kolega.