Govor

Hvala zastupniku. Ne vidim da se više ko prijavio, zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 29. Ad. 29. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative započne koordinaciju sa nadležnim tijelima entiteta i kantona s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne skupine predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva službenih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu sa nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obveze Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-1797/20 od 9. 9. 2020. godine