Govor

Povjerenstvo za financije i proračun dostavilo je Zbirno mišljenje o revizorskim izvješćima. Prvu skupinu izvješća čine 65 izvješća i to 21 izvješće sa revizorskim pozitivnim mišljenjem i 44 izvješća s pozitivnim mišljenje uz skretanje pozornosti. Drugu skupinu izvješća čine dva izvješća s revizorskim mišljenjem sa rezervom i sedam izvješća sa revizorskim mišljenjem sa rezervom uz skretanje pozornosti. Povjerenstvo je predložilo usvajanje sljedećih zaključaka: 1. Zastupnički dom prihvaća 74 izvješća financijske revizije institucija BiH za 2019. od toga 65 izvješća pod: a) financijske revizije institucija BiH čije je financijsko poslovanje ocjenjeno revizorski pozitivnim mišljenjem i pozitivnim mišljenjem uz isticanje predmeta po osnovi mišljenja revizora o financijskim izvješćima i po osnovi mišljenja revizora o usklađenosti, Prilog 1 Zbirnob mišljenja. b) devet izvješća financijske revizije institucija BiH čije je financijsko poslovanje ocjenjeno revizorskim mišljenjem uz rezervu i mišljenjem s rezervom uz skretanje pozornosti po osnovi mišljenja revizora o financijskim izvješćima, po osnovi mišljenja revizora o usklađenosti, Prilog 2 Zbirnog mišljenja. 2. Zastupnički dom obvezuje rukovodstva 44 institucije BiH čije je financijsko poslovanje u 2019. godini ocjenjeno revizorskim pozitivnim mišljenjem uz skretanje pozornosti, što obuhvaća skretanja pozornosti uz pozitivna mišljenja revizora o financijskim izvješćima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti, na poduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije, posebno kako bi se izbjegle daljnje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pozornost pri isticanju predmata u pozitivnom mišljenju, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u sljedećem revizorskom izvješću. 3. Zastupnički dom usvaja predložene zaključke Povjerenstva za devet institucija BiH sadržane u pojedinačnim mišljenjima Povjerenstva za svaku instituciju BiH, a čija su revizorska izvješća o financijskom poslovanju za 2019. bila predmetom detaljne analize u Povjerenstvu, Prilog broj 2 Zbirnog mišljenja. 4. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Ministarstva obrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, pravde, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinksa sredstva BiH i Agencije za rad nad tržištem, za nadzor nad tržištem BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pozornost daljenjem jačanju svojeg sustava unutarnjih kontrola s ciljem povećanja učinkovitosti financijskog poslovanja i pouzdanosti financijskih izvješća. 5. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije do kraja 2020. razmotri revizorska izvješća za 2019. godinu za Ministarstvo obrane BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo pravde BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Regulatornu agenciju za komunikacije BiH, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agenciju za nadzor nad tržištem BiH, te da uspostavi odgovarajući nadzor nad realizacijom ovih zaključaka. Otvaram raspravu po ove dvije točke. Zastupnik, kolega dopredsjedavajući Nebojša Radmanović, povreda Poslovnika. Izvolite.