Govor

Hvala. Zastupnica Sanja Vulić, rasprava. Izvolite zastupnice.