Govor

Pozdrav svima, ja ću se pokušati samo našaliti, jer će se uokviriti ove dvije minute, kao da pitanje postavlja neko iz ovog farmaceutskog lobija, jer neki lijek nije uvršen na nešto. Vi ste citirali vrlo jasno odredbe, pa da ja kažem. Znači, sukladno Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH Ministarstvo civilnih poslova je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti BiH koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa kordiniranja aktivnosti, usklađenje planova entitetskih tijela vlasti, definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima zdravstva i socijalne zaštite. Takođe Poslovnikom o radu Vijeća ministara propisana je obveza pribavljanja mišljenja nadležnih institucija, ali mišljenje nije obvezujuće tako da se materijal može uputiti i razmatrati na Vijeću ministara BiH. Znači, ne dovodim ništa u pitanje, pogledaću šta je to u Ministarstvu, ali ovo je moglo biti na Vijeću ministara posebno što nema finansijske reperkusije na proračun. Evo, pokušavam zadržati u okviru ovoga svoga, a znam da je pitanje naručeno. Hvala.