Govor

Ja pozdravljam sve prisutne, hvala predsjedavajući. Ja bih se složila sa dosadašnjim diskusijama mojih koleginica i kolega i takođe istakla da je pohvalno što vidimo da su određena smanjenja bila na pojedinim pozicijama kako bismo obezbijedili sredstva za saniciju posljedica pandemije COVID-a. Kako reče kolega Emrić, jel' pitanje je sad i da li je to dovoljno, jer 42 miliona sigurno nije dovoljno, a i takođe, što je i on spomenuo, pitanje svih pitanja i koleginica Mira, pitanje svih pitanja će biti ustvari kriteriji na osnovu kojih će se i kome ova sredstva dodjeljivati. Ja takođe moram da spomenem zapošljavanje, koje je predviđeno u ovom tekstu, iz prostog razloga, prvo što zaista ne znamo koja su to radna mjesta na koja je predviđeno zapošljavanje 30 ljudi u zajedničkim institucijama BiH, a to je opet iz razloga o kojem je prekjuče govorio kolega Emrić, da mi jednostavno ne može da dođemo do, barem ne javno i ne preko interneta, do sadržine odluka Vijeća ministara koje su, dakle, koje se odnose evo i na, između ostalog i na ovo zapošljavanje. Ono što je meni čudno kod zapošljavanja, ja sam svjesna da postoje, znači, i kod nekih budžetskih korisnika zaista neodložne potrebe za novim zapošljavanjem. Recimo, to je Granična policija npr. ali mi je nelogično i da nisu ovdje predviđena zapošljavanja za određene budžetske korisnike za koje smo mi već primjerice na Komisiji za budžet i finansije slušali da se ljudi zaista teško bore sa, zbog nedostatka kadra, a to je prije svega Institut za akreditiranje, gdje smo od direktora slušali da jednostavno kod njega nema ko da sačini finansijski izvještaj. A takođe i Ured za razmatranje žalbi, koji možda zbog manjka zaposlenika je manje efikasan, a znamo da je efikasnost ono što je neophodno u postupku javnih nabavki. Ja smatram da je u ovom Budžetu na pojedinim stavkama moglo biti još umanjenja, a prije svega na putnim troškovima. Kada čitamo, dakle, ovo obrazloženje, evo na strani 146. dakle ukupni putni troškovi u 2020. planirani su u iznosu od 11.529.000,00 i manji su u odnosu na Budžet 2019. za 5.600.000,00. Ovo su strašne cifre, ogromne cifre, a vidimo evo u vrijeme pandemije kako se lijepo može komunicirati putem interneta. Ali ono što je još značajnije je da najveće troškove za ove namjene ima Direkcija za koodrinaciju policijskih tijela BiH, jer se oni odnose na putne troškove policijskih službenika koji obavljaju aktivnost zaštite VIP lica i objekata. Iz ovog, dakle, vidimo da je Naša stranka, naš Klub ustvari Naše strane i Nezavisnog bloka bilo sto posto u pravu kad smo predlagali zakon o mjerama štednje u vrijeme pandemije do kraja 2020. godine i gdje smo predlagali, znači, između ostalog i smanjenje broja onih lica koji uživaju ovu zaštitu. Još ću spomenuti jednu stavku koja takođe izaziva pažnju, na strani 152. a to su ugovorene i druge usluge. Ja sam već u ovom Domu govrila o zloupotrebama ugovora o djelu i enormnim iznosima koji se za ove namjene troše, zbog činjenice da se ugovor o djelu koristi naprosto za nova zapošljavanja, a ne za one svrhe i preme definiciji ugovora o djelu u Zakonu o obligacionim odnosima. Dakle, ovdje je predviđeno samo za ugovore o djelu 3.706.000,00 KM, što takođe smatram enormnim iznosom i bilo bi interesantno zaista da dobijemo informaciju zašta se troši ovaj novac, ko je po ovom ugovoru angažovan, na koje vrijeme i za koji novac, a vjerovatno će to biti jedno od mojih i budućih poslaničkih pitanja. Takođe, mislim da su ovdje zbog pandemije COVID-a i posljedica koje je ta pandemija ostavila na njih, na neki način i dalje u zapećku marginalizirane skupine, kao što su to nacionalne manjine npr. Romi. Zatim institucije kulture, koje i bez pandemije jedva životare i čiji status nije uređen na državnom nivou. Takođe, osobe sa invaliditetom. Dakle, sve su to skupine ljudi koje još više trpe posljedice ovog, ove pandemije, a čini mi se da su, ne čini mi se nego smatram da jesu, jako mala sredstva izdvojena za ove namjene. Tako da ćemo mi i u tom smjeru uputiti amandmane na postojeći prijedlog. Hvala lijepo.