Govor

Hvala predsjedavajući, pozdarvljam sve prisutne. Evo, ja ću se referisati na ovaj Prijedlog budžeta za 2020. godinu i prije nego što počnem da izlažem, bilo bi dobro da smo prije razmatranje Prijedloga budžeta razmatrali do jula i izvršenje Budžeta za 2019. godinu, u izvršenju budžeta bi mogli da sve budžetske stavke vidimo kako su izvršene u prošloj godini, obzirom da smo imali privremeno finansiranje do decembra 2019. godine i da vidimo šta se to uradilo od decembra kad smo mi usvojili Budžet za 2019. godinu i kada, a sve do tada je bilo privremeno finansiranje. Mislim da bi tada i ovaj Dom imao pregled puni i imao malo bolji, malo bolju sliku ukupnih troškova i ukupnog izvršenja Budžeta za 2019. na čemu se bazirao, vjerovatno, i ovaj Budžet za 2020. godinu i to vam je bila jedna od ulaznih stavki u formiranju budžeta, pored zahtjeva budžetskih korisnika. Mislim, to ja znam da nije praksa, ali evo pošto smo dočekali juli, mogli smo do jula razmatrati i izvršenje budžeta. Što se tiče ovog predloženog, ovog Prijedloga budžeta za 2020. godinu, ja ću se raferisati na ovaj budžet koji se tiče rashoda institucija BiH, ovaj budžet koji se tiče ispunjenja servisiranja spoljneg duga to je jasan i on je takav kakav jeste i na njega se ne može uticati. Što se tiče Budžeta institucija, odnosno i ovih rashoda institucija BiH, vidimo, tu su po meni tri stvari, jedna je da je Budžet povećan u iznosu od 30 miliona u odnosu na prošlogodišnji, a u odnosu na četrdeset, a 46 miliona u odnosu na budžet koji je bio prije dvije godine. Taj budžetski okvir od famoznih 950 miliona je probijen. Druga star je punjenje budžeta, ne znam, po privi put ove godine mi iz prihoda od PDV-a uzimamo 780 miliona, sve do unazad niz godina bilo je 750 miliona, to je budžetski okvir i mislim da je to nešto što može, da mogu da trpe prihodi od PDV-a. I treća stavar je uvećanje budžetske rezerve, ja ne znam ministre, da li je ikad budžetska rezerva bila 29 miliona i 880 u rashodima institucija. Što se tiče, evo vratiću se na ovo prvo, na ovo povećanje budžeta, znam ja da je Dokumentom okvirnog budžeta planirano to povećanje budžeta, no međutim situacija sa pandemojom COVID i sa ukupnom situacijom u privredi BiH mislim da je bila dovoljna da se budžetski okvir od onih 950 ili 960 i koliko je bilo prošle godine, ne dira, da se ide sa budžetom na tom istom nivou. No međutim, evo, Vi ste smatrali da treba ispuniti taj okvir budžetski koji je dogovoren u Dokumentu okvirnog budžeta i on je sad 996 miliona, znači blizu milijardu za institucije BiH, za finansiranje institucija, smatram da je moglo drugačije i da je moglo manje. Što se tiče prihoda od PDV-a, evo Uprava za indirektno oporezivanje je objavila da je u prvih pet mjeseci pad prihoda od 10%, od PDV-a. To znači da smo i mi trabali, kako neko ko se finansira direktno iz indirektnih poreza da uzme u obzir pad prihoda od PDV-a i da računamo da će taj pad prihoda biti do naredne godine, do kraja ove godine, evo brzo će kraj. Pandemija je i dalje tu prisutna, pad privredne aktivnosti je značajan i vjerujem da će, da ćemo imati i tu dobar pad prihoda, sad u procentima, evo možda ovih 10% iz, koliko je i rekla Uprava za indirektno u prvih pet mjeseci. Stoga zahvatanje 30 miliona više od PDV-a da bi se finansirale zajedničke institucije, po meni, nema opravdanja i tih 30 miliona, koliko smo mi zahvatili od PDV-a, smo mi uzeli direktno entitetima, uzeli smo direktno Republici Srpskoj i Federaciji BiH, obzirom da znamo da se iz prihoda od PDV-a prvo namire međunarodne obaveze, pa onda zajedničke institucije, pa onda entiteti i to, po meni, nije dobro. Treća stvar o kojoj ću da pričam, to je ova budžetska rezerva. Budžetska rezerva 29 miliona 880, istina nema tu ove budžetske rezerve koja je omogućena članovima Predsjedništva prošle godine, to je bilo 360 hiljada, svakom članu Predsjedništva po 120 hiljada da dijeli kao budžetsku rezervu, ove godine je nema, ali zato imamo 27 miliona 180 za saniranje ekonomskih šteta. Tih 27 miliona, odnosno ova budžetska rezerva od 29 miliona 880 je veća od budžeta 63 budžetska korisnika, po meni to nije logično, zamislite rezerva u jednom budžetu je veća od 63 budžetska korisnika, samo osam budžetskih korisnika ima veću budžetsku rezervu, ima veći budžet nego što je budžetska rezerva. Meni to bode oči, budžetski korisnici su ti koji imaju zaposlene ljude, koji imaju određene programe, koji znaju, već im se i u samom budžetu predvide njihova namjena tih sredstava koje dobijaju, a mi smo budžetsku rezervu planirali u iznosu mnogo većem nego što imaju budžetski korisnici, rekla sam, znači, 67 budžetskih korisnika ima manji budžet nego što nam je budžetska rezerva. Znajući da se budžetska rezerva dijeli i ta sredstva se troše za finansiranje hitnih i vanrednih izdataka, za finansiranje troškova međunarodnih sporova, za finansiranje novih institucija BiH, za grantove neprofitnim organizacijama. Tu je svrstana budžetska rezerva i ne možemo mimo ovog Zakona o finansiranju institucija, Savjet ministara će odlučiti kako se ona troši. Mi ćemo vjerovatno na, negdje iduće godine imati izvještaj o utrošku budžetske rezerve i tad ćemo vidjeti da li je ova namjena, koja je predviđena za finansiranje materijalnih šteta, i ispunjena onako kako je namjera Savjeta ministara. Po meni, budžetska rezerva je trebala da bude manja, budžet je trebao da bude manji i ovaj dio finansiranja od PDV-a je trebao da bude manji, da ostane na onom nivou od 750 miliona na što, što, što se može i podnijeti da se izdvoji za finansiranje institucija BiH. Eto, hvala.