Govor

Za 29, nema protiv, 4 uzdržana. Ima opšta, ima entitetska većina. Usvojen je prijedlog zaključka. Tačka 15. – Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: ,,Praćenje realizacije preporuka revizije učinka", podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 0l/4- 16-10-885/20, od 05.05.2020. Glasamo o usvajanju Izvještaja a ima iza toga i zaključak. Ima opšta, nema entitetska većina – 26 za, 7 uzdržanih. Glasamo odmah u drugom krugu. Rezultat je isti ali ovaj put ima i opšta i entitetska većina – 26 za, 7 uzdržanih. Usvojen je Izvještaj o reviziji učinka. Glasamo o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za financije i budžet koji glasi: – Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara da u roku od 30 dana izvijesti Predstavnički dom u kojoj fazi je izraada izmjene Zakona o deminiranju Bosne i Hercegovine. Za 28, uzdržanih 5. Ima opšta, nema entitetska većina. Hoćemo li glasati odmah? Kolegij se slaže da glasamo odmah u drugom krugu. Usvojen zaključak – 28 za, 5 uzdržanih, ali ovaj put ima i entitetska većina i opšta. Tačka 16. – Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-l-1290/20, od 30.06.2020. Ima opšta, nema entitetska većina – 24 za, 9 uzdržanih. Ima opšta, nema entitetska većina – 24 za, 9 uzdržanih. Glasamo u drugom krugu odmah. U drugom krugu je usvojen Godišnji konsolidovani izvještaj sa 24 glasa za i 9 uzdržanih. Tačka 17. – Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj : 01,02-16-l-1291/20, od 30.06.2020. Glasamo o usvajanju Izvještaj. Za 26, uzdržanih 8. Ima opšta, nema entietska većina. Glasamo odmah u drugom krugu, Kolegij predlaže. Brojčano je rezultat isti – 26 za, protiv niko, 7 uzdržanih, ali suštinski nije jer ima sada i entitetska većina. Dakle, usvojen je Izvještaj. Tačka 18. – Izbor člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u skladu sa članom 4. stav (1) tačka n) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, materijal Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01-50-18-546/20, od 25.02.2020. i 04.03.2020. Glasamo o usvajanju Odluke, odnosno izboru Lejle Hadžić za člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Za 24, protiv 8, uzdržan 1. Ima opšta, ima entitetska većina. Konstatujem da je Predstavnički dom dao podršku Lejli Hadžić za člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tačka 19. – Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-34- 1-1477/20, od 20.07.2020. Glasamo o usvajanju Odluke, odnosno imenovanju Branislave Miletić za člana Državne regulatorne komisije. Za 17, protiv 8, uzdržanih 8. Ima opšta, ima entitetska većina. Konstatujem da smo izabrali gospođu Branislavu Miletić za člana Državne regulatorne komisije. Tačka 20. – Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, predlagač Predsjedništvo BiH. Glasamo o imenovanju poslanika Dragana Bogdanića, Predraga Kožula i Adila Osmanovića u Zajedničku komisiju za usaglašavanje. Prisutnih 33 – 18 za, 7 protiv, 8 uzdržanih. Ima opšta, ima entitetska većina. Konstatujem da je Predstavnički dom u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona o Budžetu imenovao gospodu Dragana Bogdanića, Predraga Kožula i Adila Osmanovića. Tačka 21. – Razmatranje poslaničke inicijative: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: ,,Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavnidkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugeriše nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distikta (vlade i zakonodavni organi), da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime naknade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava“, broj: 01-50-1-1222/20, od 19.06.2020. Glasamo o usvajanju poslaničke inicijative. Za 23, protiv 5, uzdržanih 5. Ima opšta, nema entitetska većina. Naknadno ćemo se izjašnjavati o ovoj inicijativi. Tačka 22. – Razmatranje poslaničke inicijative poslanika Kluba SDA koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Savjetu ministara BiH ('Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Savjet ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 21/03 i 8/13), i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organzaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-l-1229/20, od 22.06.2020. Za 19, protiv 9, uzdržanih 5. Ima opšta, nema entitetska većina. Glasat ćemo naknadno u drugom krutu. Prije tačke 23. predlažem da objedinimo glasanje o tačkama 23. do 26. Prvo glasamo o objedinjavanju glasanja o tačkama. Za 33, koliko nas i ima, znači jednoglasno. Sada glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju materijala iz tačke 23. do 26.: Tačka 23. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma izmedu Savjeta ministara BiH i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-l- 1310/20, od 01.07.2020. Tačka 24. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-l-1345/20, od 02.07.2020. Tačka 25. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), broj: 01,02-21-l-1347/20, od 02.07.2020. Tačka 26. – Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola br. 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.), broj: 01,02-21-l-1355/20, od 03.07.2020. Za 32, uzdržan 1. Ima opšta i entitetska većina. Konstatujem da smo dali saglasnost za ratifikciju materijala iz tačaka 23. do 25. Ovim zaključujem 11. sjednicu Predstavničkog doma. Obavještavam vas da će Komisija za usaglašavanje oko Budžeta se sastati u ponedjeljak u 11 časova. U nadi da će to usaglašavanje biti uspješno zakazujem sjednicu Predstavničkog doma u 13:30 u ponedjeljak. Hvala vam, vidimo se u ponedjeljak u 13:30.