Govor

Hvala Vama Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Tačka 21., Ad. 21. Razmatranje poslaničke inicijative: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: ,,Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavnidkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugeriše nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distikta (vlade i zakonodavni organi), da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime naknade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava“, broj: 01-50-1-1222/20, od 19.06.2020.