Govor

Hvala. Uvažena mišljenja dva narodna poslanika. Zaključujem raspravu. Glasamo, glasamo o hitnom postupku. Prvo se glasa o hitnom postupku i u pravu ste. Dakle, glasamo o hitnom postupku, molim vas da to pripremite, a onda ćemo o zaključku. 36 prisutnih – 19 za, 14 protiv, uzdržana 3. Ima opšta većina, nema entitetske većine, nije usvojen zaključak o hitnom postupku. Usaglašavanja nema, ne možemo ići u drugi krug, dakle u prvom krugu nije usvojen hitni postupak. Sada glasamo o prijedlogu zaključka. Koji sam pročitao dva puta. Je li pokrenut postupak? Izvolite. Dobro, možemo ponoviti, ponovite ponovo. Ukupno prisutnih 36 – za 18, protiv 10, uzdržanih 8. Ima opšta, ima entitetska