Govor

Hvala predsjedavajući. Ja bih se vratila na proceduru, mi znači raspravljamo da li ovaj Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta treba da ide po hitnoj proceduri. Ja bih podsjetila samo, mislim da svi poslanici to znaju, da budžet i Prijedlog zakona o Budžetu prati osnovni zakonodavni postupak i da je moguće da ovaj budžet usvojimo po hitnom postupku ukoliko postoji visok stepen hitnosti. Zašto ja mislim da postoji visok stepen hitnosti? Zato što u članu 136. Poslovnika stoji, da ovaj Dom treba da usvoji budžet i da ga dostavi Domu naroda do 15. novembra tekuće godine, a da Dom naroda treba da usvoji budžet do 15. decembra tekuće godine, ti rokovi su davno prošli, mi se nalazimo u julu mjesecu ove godine i ja mislim da je to osnovni razlog da ovaj budžet ide po hitnoj proceduri. Pozivanje na neku raniju praksu i na to što smo kasnili i nekih ranijih godina u usvajanju budžeta nije pravno utemeljen argument, jer mislim da procedura treba da se zasniva na pozitivnim propisima, a procedura je sastavni dio pravnog poretka, a pogotovo demokratskog poretka, jer poštivanje procedure osigurava ostvarivanje i demokratije i ostvarivanje pravnog poretka u cjelini. Hvala.