Govor

Molim vas da se pridržavamo vremena i tema koje su na dnevnom redu. Ispravka krivog navoda, gospodin Predrag Kožul.