Govor

Zahvaljujem se predsjedavajući. Ja sam postavila poslaničko pitanje, dakle, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a koje je vezano za angažman lica po ugovoru o djelu. Naime, u svom pitanju sam, dakle, pitala – Koliko savjetnika broji Kabinet ministra, ko su njegovi članovi i za koje oblasti, po kom osnovu su angažovani savjetnici, dakle da li je u pitanju radni odnos, ugovor o djelu ili neki drugi oblik angažmana, da li ima penzionera i ukoliko su savjetnici angažovani po ugovoru o djelu ili nekom drugom ugovornom odnosu da se navede period za koji su angažovani? Dakle, odgovor sam dobila, međutim odgovor nije dat cjelovito, naime ono što je vidljivo je činjenica da i pored, dakle, savjetnika koji su u radnom odnosu u ovom Ministarstvu su angažovana tri savjetnika po ugovoru o djelu i ovdje nije navedeno na koji period su savjetnici angažovani, a takođe navedeno je i da među savjetnicima, koji su u radnom odnosu, ima i jedan penzioner. Ja želim ovo da istaknem obzirom na činjenicu da se stalno u revizorskim izvještajima, kada su u pitanju institucije BiH, navodi činjenica da se zloupotrebljava institut ugovora o djelu. Ugovor o djelu je ugovor obligacionog, a ne radnog prava i definicija ugovora o djelu je da se poslenik obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog intelektualnog ili fizičkog rada i slično, a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu. Dakle, u ovom odgovoru nisam dobila odgovor na pitanje na koji period su angažovani savjetnici i takođe moram naglasiti da se ovdje radi o naknadama od 1.000,00 KM za jednog i po 900,00 KM za druga dva savjetnika, to je dakle neto iznos, a ako mu se još pridodaju određene, određeni porezi i doprinosi koji se plaćaju, to je još 1.000,00 KM mjesečno za ova tri ugovora. Naime, ja želim da ovdje istaknem da se ovdje radi o zloupotrebi ovog instituta, jer su privremenost i poslovi koji čine cjelinu, koji se, dakle, odrade, predaju i za to dobije naknada ustvari ono što karakteriše ugovor o djelu. Ja, dakle, insistiram i da mi se odgovori, dakle, na dio pitanja na koji nije odgovoreno, a to je – Na koji period su ova lica angažovana? I još jednom naglašavam da se ovdje radi o zloupotrebi obzirom da se ugovor o djelu sklopio za poslove koji su sistematizovani i popunjeni prema važećoj sistematizaciji u Ministarstvu. Hvala lijepo.