Govor

Hvala gospodinu Mehmedović. Ima li odgovora? Nema. Moraćemo upozoriti ministre i zamjenike da moraju biti prisutni ovdje, a samo je predsjedavajući opravdao za danas. Iscrpili smo poslanička pitanja. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Kada je u pitanju dnevni red, evo napomena, na jučerašnjoj sjednici Proširenog kolegija u odnosu na prethodno upućeni dnevni red dodali smo četiri tačke i to: Tačku 3. Zahtjev Predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku. Tačku 45. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnosim poslaničku inicijativu – zadužuje se Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative usvoji izmjene i dopune Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja DKP-a BiH na način da u njemu precizira da u zemlji prijema u kojoj Bosna i Hercegovina posjeduje zgradu rezidencije, bilo u svom vlasništvu ili na drugi način (vremenski ograničeno ili trajno korišćenje i slično), šef datog DKP-a BiH nema pravo na najam stambenog i garažnog prostora“. Tačka 48. Prijedlog odluke o razrješenju sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma. Tačka 49. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma. Tačka 58. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije i Evropske unije, koju zastupa Evrospka komisija. Dopunjene su: Tačka 5. sa Izvještajem Ustavnoprane komisije koji je negativan, te tačke 8, 9, 10. i 11. sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije, koji su takođe negativni. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Izvolite. Nema prijavljenih. Glasamo o predlozima za izmjene i dopune, a nema ih, da, da, nema prijedloga, ove smo već usvojili.