Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. S obzirom da nije prisutan predsjedavajući Vijeća ministara, ali kako sam ja najavio uvaženom predsjedavajućem pitanje koje je više vezano za rad Generalnog tajništva Vijeća ministara, mislim da na ovo moje pitanje može odgovoriti bilo koji član Vijeća ministara ili predstavnik Generalnog tajništva, ukoliko je prisutan. Stoga ja želim postaviti ovo pitanje, a koje glasi – Zašto Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH na zvaničnoj web stranici Vijeća ministara BiH prilikom najave održavanje sjednica i predloženog dnevnog reda ne objavljuje i sadržaj materijala dostavljenih za razmatranje uz tačke dnevnog reda, već samo objavljuju naziv tačke dnevnog reda i predlagača? Ovo pitanje postavljam iz praktičnih razloga, ako pratimo rad Vijeća ministara onda je vrlo teško doći do svih informacija koje su u vezi s održavanjem sjednica Vijeća ministara i tačkama dnevnog reda koje se raspravljaju na sjednicama Vijeća ministara, a kako smo mi zastupnici često u situaciji da trebamo komentirati ili dati svoj osvrt na neke odluke Vijeća ministara onda je vrlo važno da imamo kompletne informacije o tome šta se raspravljalo na sjednici Vijeća ministara, kakve su odluke i koji je sadržaj materijala kojeg je raspravljalo Vijeće ministara. Evo, ja prateći rad Vijeća ministara imam print najave sjednice, gdje je najavljen predloženi dnevni red, navedene su tačke dnevnog reda i predlagač, ali sadržaja materijala nema. Stoga je vrlo teško pratiti rad Vijeća ministara i mislim da je vrlo važno da poboljšamo transparentnost rada izvršnog organa, tj. Vijeća ministara BiH kako bi svima onima koji imaju potrebu bile dostupne sve informacije i svi akti koji su u vezi s radom i održavanjem sjednica Vijeća ministara. Također želim reći da Predstavnički dom radi vrlo transparento, kod najave sjednica Predstavničkog doma je objavljen uvijek dnevni red i svi materijali. Mislim da u tehničkom smislu ne bi trebalo biti poteškoća da isto radi i Vijeće ministara, ali me zanima, evo, zašto to nije praksa ili na koji drugi način, neki drugi model bi se mogla uspostaviti ta transparentnost rada Vijeća ministara. Hvala.