Govor

Ja ću bez obzira na činjenicu što nema predsjedavajućeg ipak postaviti poslaničko pitanje i molim da mi se dostavi pismeni odgovor, a odnosi se na inicijativu, poslaničku inicijativu koja je upućena Predstavničkom domu i koja je usvojena na Predstavničkom domu, na sjednici u mjesecu februaru, a tiče se provjere diploma, odnosno kontrole validnosti diploma zaposlenih u institucijama BiH u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja. Dakle, ovom inicijativom koja je, opet naglašavam, usvojena na sjednici u mjesecu februaru zadužuje se Vijeće ministara da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, dakle, donese odluku o provjeri diploma svih zaposlenih u državnim institucijama u smislu kontrole validnosti diploma u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja. Na našu urgenciju koju smo uputili 16.06.2020. godine nismo dobili odgovor, dakle, pitali smo – Šta je sa inicijativom? Dakle, usvojena je na 5. sjednici Predstavničkog doma 26.02. i dakle vidimo da su već odavno istekli rokovi koji su ovom inicijativom utvrđeni i molim, dakle, da nam se dostavi pisani odgovor, da vidimo da li je bilo šta preduzeto po tom pitanju. Hvala.