Govor

Kancelarija za reviziju institucija dostavila Komisiji za finansije i budžet, prihvatila Izvještaj i uputila ga u dalju parlamentarnu proceduru. O tome ste mišljenju dostavili(?) Komisija je predložila usvajanje sljedećih zaključaka. 1. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019., te da Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH najkasnije do 01.03.2021. dostavi informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. 2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno završe sa uspostavljanjem sistema internih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine. Takođe traži da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, te da uspostave odgovarajući sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju. Otvaram raspravu. Nema zainteresovanih. Zaključujem tačku 14. Tačka 15. Ad. 15. Imenovanje generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine – Izvještaj o utvrđivanju Rang-liste kandidata za imenovanje generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-16-1094-5,2a/20, od 28.09.2020. godine